Ocena merytoryczna wniosku o przydzielenie dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” POIR

W przypadku oceny wniosków dotyczących przyznawania środków w ramach poddziałania Badania na rynek od Strategor Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, poza oceną formalną wniosków , dokonywana jest również przez panel ekspertów ocena merytoryczna. Jest ona punktowana.

Za co przyznawane są punkty?

Jak wyjaśnia firma świadcząca pomoc w uzyskaniu dotacji , w przypadku oceny merytorycznej wniosków przyznawane są punkty za to:

 • czy projekt polega na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych (uzyskać można 0-1 punktu),
 • czy projekt jest przygotowany do realizacji (sprawdzana jest między innymi jego spójność, ryzyko z nim powiązane, zasoby i stopień zaangażowania (uzyskać można 0-1 punktu),
 • czy wydatki przewidziane we wniosku są racjonalne i uzasadnione (uzyskać można 0-1 punktu),
 • czy wskaźniki projektu są weryfikowalne i należycie odzwierciedlają cele projektu (uzyskać można 0-1 punktu ),
 • czy wnioskodawca posiada wymaganą zdolność do sfinansowania projektu (uzyskać można 0-1 punktu),
 • czy projekt dotyczy inwestycji początkowej (uzyskać można 0-1 punktu),
 • czy projekt posiada pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju (uzyskać można 0-1 punktu),
 • innowacyjność (uzyskać można 0-5 pkt, gdzie minimum to warunek to uzyskanie 2 pkt)
 • potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu (uzyskać można 0-3 pkt, gdzie minimum to warunek to uzyskanie 1 pkt),
 • czy Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (uzyskać można 0-1 punktu),
 • czy projekt wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (uzyskać można 0-1 punktu).

Należy mieć przy tym świadomość, że wyżej wymienione kryteria są obligatoryjne.

 

Autor zdjęcia: startupphotos